Đang xử lý dữ liệu...
Quên số báo danh
Trợ giúp:
Sau khi nhấn vào nút 'Gửi số báo danh', English Champion sẽ gửi vào hòm thư của bạn số báo danh của thí sinh mà bạn đã đăng ký. Vui lòng kiểm tra hòm thư để xem lại số báo danh.